Szkoła Promująca Zdrowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Baszni Dolnej

ul. Szkolna 24

37-621 Basznia Dolna

+48 16 632 7007

Dostępny: 7:00 - 15:00

Pon - Pt:
7:00-15:00

Szkoła otwarta

www.zspbasznia.pl

Strona szkoły

Plan pracy

szkola_promujaca_zdrowie


PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
„Żyję zdrowo i bezpiecznie”

Priorytety:
 • Wyrabianie u uczniów nawyku dbania o bezpieczeństwo w szkole i w domu.
 • Promowanie zdrowego stylu życia.
Cele ogólne:
 • stwarzanie okazji do gromadzenia różnych doświadczeń i wiedzy na temat zdrowego stylu życia;
 • tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychoruchowego uczniów naszej szkoły;
 • zapewnienie optymalnych warunków do pracy i wypoczynku;
 • podejmowanie działań podnoszących prestiż szkoły.
Cele szczegółowe:
 • zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę dbania o własne zdrowie: prawidłowe odżywianie, higienę osobistą, higienę pracy;
 • aktywność ruchową;
 • stworzenie przyjaznego klimatu w szkole poprzez dobra komunikację, humor, emocjonalne wsparcie, owocne współdziałanie;
 • zadbanie o wystrój szkoły, klas, korytarzy;
 • zachęcanie rodziców do odwiedzania szkoły i współpracy z nią;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli;
 • propagowanie idei Szkoły Promującej Zdrowie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
Plan pracy szkoły promującej zdrowie na rok szkolny 2022-2023

 

 
Skip to content