Szkoła Promująca Zdrowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Baszni Dolnej

ul. Szkolna 24

37-621 Basznia Dolna

+48 16 632 7007

Dostępny: 7:00 - 15:00

Pon - Pt:
7:00-15:00

Szkoła otwarta

www.zspbasznia.pl

Strona szkoły

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

STRONY INTERNETOWEJ I APLIKACJI MOBILNEJ

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Promocji zdrowia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baszni Dolnej  pod adresem promocjazdrowia.zspbasznia.pl

Data publikacji strony internetowej: 02-12-2014 r.  .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12-05-2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • pliki graficzne często nie posiadają tekstów alternatywnych, dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan),
 • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków.

Powody wyłączenia:

 • zdjęcia i dokumenty archiwalne mogą nie spełniać wszystkich warunków o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne.

Dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery występujące na stronie internetowej zgodnie ze Standardem WCAG 2.1.

Ułatwienia na stronie internetowej

 1. Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki,
 • przełączniki zmiany kontrastu (high contrast, negative contrast),
 • dodatkowe oznaczenie linków umieszczonych na stronie (links underline),
 • zmiana koloru tła – jasne tło (light background),
 • zmiana koloru w skalę szarości (grey scale),
 • poprawa czytelności czcionki (readable font),
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Poza tym, przeglądarki internetowe mają możliwość powiększania strony za pomocą skrótów klawiaturowych Ctrl + lub Ctrl + Scroll myszki. Elementy te są szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

 1. Witryna ma również możliwość poruszania się bez użycia myszki, tylko za pomocą klawiatury.
 2. Strona działa także na urządzenia mobilnych. Zastosowany jest tutaj standard „responsywnych stron internetowych” – ang. „Responsive Web Design”, który dostosowuje elementy strony do rozdzielczości smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych. 

Na stronie Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Poruszanie się po stronie – Mapa strony

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę  nagłówków, które  umożliwiają szybkie poruszanie się po stronie. Filtry,  kalendarze, formularze i inne widżety zbudowane są zgodnie ze standardami i  dostępne również przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu.

W nagłówku strony zostało umieszczone główne menu strony. Zawiera ono:

 • koncepcja szkoły promującej zdrowie,
 • standardy szkoły promującej zdrowie,
 • plan pracy,
 • skład zespołu,
 • kontakt.

Serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu.

Dokumenty

Na stronach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej znajdują się pliki do pobrania różnego rodzaju dokumentów szkolnmych oraz informacji dla uczniów i rodziców. Njaczęście są publikowane w formacie PDF, szeroko dostępnym dla ogółu społeczeństwa cyfrowego. Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanów, publikujemy
w miarę możliwości, także jego dostępną wersję alternatywną w formacie PDF,  RTF lub DOC. Linki do aplikacji obsługujących ww. formaty podajemy poniżej:

Format PGF – Adobe Reader

Format RTF i DOC –  www.office.com – gdzie jest mozliwość wyświetlenia plików w ww. formacie po zalogowaniu kontem ucznia np. nazwa.konta@zspbaszniadolna.edu.pl

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 23.05.2021r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 20.10.2021r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres
e-mail: zsp-basznia@gminalubaczow.pl. Można również kontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu: 16 632 7007. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od głównej strony ulicy Szkolna 24, oraz 3 wejścia boczne, pierwsze od strony dobudowanego przedszkola: drugie od bocznej drogi – wejście na halę sportową  oraz trzecie od tylnej strony hali sportowej ( od boiska sportowego ).
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym i wejściach bocznych są pracownicy obsługi ( np. konserwator, sprzątaczka).
 3. W budynku na każdym poziomie (poziom -1, 0, +1) znajduje się korytarz.  Korytarze szerokie umożliwiające swobodne poruszanie się. Budynek nie posiada wind.
 4. Na poziomie 0 po przejściu paru stopni schodów znajduje się 1 toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Skip to content